WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Jak zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:
1. zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia, w tym do płacenia składek
2. złoży deklarację członkowską i uzyska zgodę Zarządu
Roczna składka członkowska wynosi 20 zł.
Aby otrzymać deklarację członkowską, skontaktuj się z biurem Stowarzyszenia (tel. +48 600 460 135, e-mail: kontakt@polskasoja.com.pl).
Przyjęcie członka zwyczajnego następuje w trybie uchwały Zarządu.

Nr konta do wpłat:
ING Bank Śląski
PL 20 1050 1139 1000 0090 3179 9431

Jak zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia?

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną.
Aby zostać członkiem wspierającym, pobierz deklarację, wypełnij ją i prześlij na adres: kontakt@polskasoja.com.pl.
Przyjęcie członka wspierającego następuje w trybie uchwały Zarządu.

ZOBACZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ
WYPEŁNIJ DEKLARACJE ONLINE
Członkowie honorowi

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój i realizację celów Stowarzyszenia. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym i jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.
Aby otrzymać deklarację członkowską prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia.
Przyjęcie członka honorowego następuje w trybie uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowanej na wniosek Zarządu lub co najmniej sześciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.