Polityka prywatności
Dbamy o ochronę prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies przez Stowarzyszenie Polska Soja.


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119.1 z 4 maja 2016) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Stowarzyszenie Polska Soja informuje:


 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Soja z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400) przy ulicy Dworcowej 4, numer KRS: 0000774204, zwane dalej „Stowarzyszeniem”.


 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: kontakt@polskasoja.com.pl z dopiskiem w tytule „Inspektor Ochrony Danych”.


 1. Stowarzyszenie może przetwarzać Twoje dane osobowe w celach:

  1. wykonania zamówionej lub zgłoszonej usługi wynikającej z działań statutowych Stowarzyszenia;

  2. administrowania i zarządzania działalnością Stowarzyszenia, w szczególności w celu administrowania członkami zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, oraz do celów realizacji wymogów wynikających z przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 z późn. zm. (Dz. U. 1989 nr 20 poz.104);

  3. statystycznym lub analitycznym pomiarów ruchu na stronie internetowej i mediach społecznościowych powiązanych ze Stowarzyszeniem;

  4. prowadzenia statutowej działalności informacyjnej oraz wysyłania nieodpłatnych, zamówionych materiałów marketingowych (newsletter);

  5. realizacji określonych projektów, gdzie prawnie uzasadniona przyczyna przetwarzania danych wynika z umów z innymi podmiotami, zobowiązań statutowych bądź innych dokumentów;

  6. wynikających z obowiązków prawnych Stowarzyszenia opierających się na przepisach księgowych i podatkowych;

  7. dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami prawnymi;

  8. związanych z zarządzaniem i administracją personelem lub osobami realizującymi w sposób zorganizowany zadania na rzecz Stowarzyszenia.


 1. W związku ze wskazanymi w pkt. 3 celami przetwarzania, Twoje dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom, takim jak:

  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Stowarzyszenia, m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi pocztowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

  2. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organom ścigania w razie zgłoszenia żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

  3. innym podmiotom w związku z korzystaniem z cookies podmiotów zewnętrznych (third party cookies) lub podobnych technologii (np. zewnętrznym serwisom społecznościowym takim jak Facebook, YouTube) w zakresie opisanym w sekcji dotyczącej plików cookies.

  4. podmiotom świadczącym usługi audytowe, lub podmiotom uprawnionym do kontroli działalności Stowarzyszenia, w zakresie w którym przekazanie danych jest niezbędne do wykonania poprawnej kontroli i udostępnienie takie wynika z zawartych umów, obowiązujących przepisów oraz jest prawnie uzasadnione.


 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji świadczonych przez nas usług. W razie braku podania danych, które są niezbędne dla możliwości świadczenia usług, usługa nie będzie mogła być świadczona. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych w pozostałych celach, tj. dopasowanie treści witryn internetowych Usługodawcy do Twoich zainteresowań, pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić lub utrudnić poprawne świadczenie usług.


 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom przysługuje:

  1. na podstawie art. 15 Rozporządzenia – prawo do dostępu do treści danych;

  2. na podstawie art. 16 Rozporządzenia – prawo do sprostowania danych;

  3. na podstawie art. 17 Rozporządzenia – prawo do usunięcia danych, pod warunkiem, że nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna do dalszego przetwarzania danych;

  4. na podstawie art. 18 Rozporządzenia – prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  5. na podstawie art. 21 Rozporządzenia – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


 1. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


 1. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


 1. Dane osobowe co do zasady są przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jednak Stowarzyszenie może zlecić niektóre działania podwykonawcom spoza EOG. Dotyczy to w szczególności podwykonawców działających w ramach wsparcia usług teleinformatycznych i infrastruktury IT. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej warunkiem realizacji takiego świadczenia musi być zapewnienie przez podwykonawcę stopnia ochrony danych osobowych zgodnego z wymogami Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


 1. Stowarzyszenie może dokonywać zmian w Polityce Prywatności, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach. Zmiany wejdą w życie w terminie podanym w informacji o zmianach, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia.Polityka plików cookie


Niniejsza polityka dotyczy użytkowania plików cookie (tzw. „ciasteczek”) przez stronę internetową Stowarzyszenia Polska Soja (www.polskasoja.com.pl) – dalej zwaną „Stroną”. Administratorem danych osobowych podawanych i przetwarzanych na Stronie jest Stowarzyszenie Polska Soja z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu (87-400) przy ulicy Dworcowej 4, numer KRS: 0000774204, zwane dalej „Stowarzyszeniem”


Jeżeli masz pytania dotyczące plików cookies przetwarzanych przez Stowarzyszenie, skontaktuj się z nami za pośrednictwem adresu email: kontakt@polskasoja.com.pl z dopiskiem w tytule „Polityka plików cookies”.Co to są pliki cookies i do czego służą?


Pliki cookie są danymi informatycznymi występującymi na ogół w formacie tekstowym zapisywanymi na urządzeniu końcowym, zawierającymi dane dotyczące użytkowania strony internetowej.


Strona korzysta z plików cookie w celu dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji, poprzez zbieranie informacji na temat Twoich wcześniejszych działań na Stronie. Wykorzystywane są także do tworzenia anonimowych statystyk.


Więcej informacji na temat tego, czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem http://www.aboutcookies.org/ (w języku angielskim) oraz http://wszystkoociasteczkach.pl (w języku polskim).


Strona stosuje różne rodzaje plików cookie:


Strona korzysta z funkcjonalności analizy internetowej Google Analytics, która również używa plików cookie.Jak długo przechowujemy pliki cookies?


Sesyjne pliki cookies pozostają na urządzeniu do momentu opuszczenia Strony lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Stałe pliki cookies są przechowywane na urządzeniu maksymalnie przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody.


Jak zarządzać plikami cookies?


Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Zgoda może być wyrażona poprzez akceptację oświadczenia na stronie lub za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Wyrażenie zgody na stronie i ustawienie przeglądarki internetowej w sposób umożliwiający użycie cookies przez Stronę oznacza zgodę Użytkownika na stosowanie tych plików.


Pliki cookie można wyczyścić, wyłączyć lub ograniczyć ich przechowywanie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zwracamy uwagę, że zablokowanie „własnych” plików cookies Strony może uniemożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie. Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć m.in. pod adresami:


Dla przeglądarki Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Dla przeglądarki Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

Dla przeglądarki Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoftedge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Dla przeglądarki Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 

Dla przeglądarki Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac


Zmiany Polityki plików cookies


Stowarzyszenie może dokonywać zmian w niniejszej polityce, w szczególności w celu dostosowania jej do zmian w powszechnie obowiązujących przepisach. Zmiany wejdą w życie w terminie podanym w informacji o zmianach, nie wcześniej jednak niż w ciągu 14 dni od ogłoszenia.


Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.