Deklaracja członkowska online

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Stowarzyszenia Polska Soja z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń w charakterze członka zwyczajnego.

Oswiadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia polska Soja.

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Adres do korespondencji

(jeśli jest inny niż zamieszkania)

Zgody

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Soja z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, przy ul. Dworcowej 4. Stowarzyszenie nie posiada Inspektora Ochrony Danych.
2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym, aby realizować cele stahitowe zgodnie z zakresem naszej działalności, Stowarzyszenie przetwarza Państwa dane osobowe - w rożnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podstawą prawna takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a/f RODO
3. Stowarzyszenie Polska Soja jest uprawnione do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Ponadto Stowarzyszenie Polska Soja jest zobowiązane do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
4. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy ( EOG). Przekazanie Państwa danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania zawartej z Państwem umowy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana ze Stowarzyszeniem Polska Soja deklaracji członkowskiej, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartego przez Panią/Pana ze Stowarzyszeniem Polska Soja członkostwa. Natomiast Państwa dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
6. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Aby skorzystać z w/w praw należy skontaktować się z administratorem - Stowarzyszenie Polska Soja z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń.Nr konta bankowego do wpłat PL 20 1050 1139 1000 0090 3179 9431.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu zautomatyzowanemu, w tym profilowaniu.
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.